Řešené oblasti - stručný popis

Účetnictví a finance

Účetnictví : Obsahuje základní tiskové výstupy z účetnictví (obratová předvaha, hlavní kniha, přehled nákladů a výnosů apod.). Umožňuje práci s obratovým souborem a účetními položkami formou pohledů a datových filtrů.

Vnitřní doklady : Umožňuje pořizování obecných účetních dokladů (zápis MD/Dal) , které svým obsahem nespadají do základních dokladových evidencí.

Evidence DPH : Obsahuje číselníky kódů DPH, sazby DPH, období DPH a evidenci vlastních výkazů DPH. K výkazu DPH jsou evidovány vypočtené hodnoty, které lze zobrazit do standardního výkazu DPH. Systém umožňuje výpočet řádného i dodatečného výkazu DPH.

Souhrnné hlášení : Umožňuje evidenci souhrnných hlášení. V systému jsou evidovány vypočtené hodnoty výkazu. Vypočtené hodnoty lze zobrazit do standardního výkazu pro souhrnné hlášení.

Účetní výkazy : Zde jsou centralizovány standardní účetní výkazy ( výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu a rozvaha v plném rozsahu ). Každý výkaz je chápán jako samostatný doklad. K výkazu jsou v systému uloženy vypočítané hodnoty. Výkaz je možné zobrazit ve standardní podobě (xls výkaz). K výkazu lze definovat období, za jaké je výkaz vypočten.

Saldokonto : Evidence detailních rozpisů saldokontních případů ( faktura přijatá, faktura vydaná ) v členění předpis a platba. Obsahuje tiskové výstupy pro doložení účetních zůstatků saldokontních účtů v členění po odběratelích a dodavatelích.

Pokladna : Každá pokladna má svoji dokladovou evidenci, která zahrnuje příjmové a výdejové doklady. Standardně umožňuje evidenci korunové i valutové pokladny.

Bankovní výpisy : Každý bankovní výpis je v systému samostatným dokladem. Bankovní výpisy jsou strukturovány dle bankovních účtů. Zahrnuje elektronickou komunikaci s bankou.

Příkazy k úhradě : Každý vystavený bankovní příkaz je v systému samostatným dokladem. Bankovní příkazy jsou strukturovány dle bankovních účtů. Zahrnuje elektronickou komunikaci s bankou.

Faktury přijaté : Faktury přijaté patří mezi základní účetní evidence. Evidence váže na evidenci DPH, na příjemky ( příjem zboží, materiálu, surovin ) , na účetnictví a evidenci saldokonta.

Faktury vydané : Faktury jsou generovány na základě dodacího listu. Faktury za služby je možné vystavovat bez vazby na dodací list. Provázanost na sklady, evidenci DPH, účetnictví a evidenci saldokonta.

Upomínky : Evidence upomínek s možností návrhu upomínky.

Kompenzace : Evidence kompenzací s podporou vyhledání položek vhodných pro kompenzaci.

Majetek : Základem je kniha majetku, která obsahuje majetkové karty. S majetkem je možné provádět zařazení, technické zhodnocení, odepisování a vyřazení majetku. Obsahuje číselníky potřebné pro evidenci majetku.

Sklady, prodej, nákup

Sklady : Základem pro popis skladů jsou karty, skupiny karet, skladové karty a vlastní definice skladů. Karty jsou členěny do skupin karet. Ke kartě se vážou skladové karty a ty se vážou následně ke skladu. Skladovou zásobu na skladové kartě je možné členit dle parametrů skladové karty ( evidence barvy, velikosti, rozměru, umístění skladové zásoby apod. ).
Ke skladové kartě je možné generovat interní čárový kód, tisknout samolepky s čárovým kódem pro interní využití čárových kódů ve skladu.

Skladové pohyby ( příjem, výdej, převod, přesun ) : Základním skladovým pohybům odpovídají evidence skladových dokladů ( příjemky,výdejky, převodky, přesuny). Jednotlivé evidence je možné strukturovat dle skladů, územních celků, osob apod.. Při pořizování dokladů je možné využít čárové kódy a mobilní terminály.

Ocenění skladových zásob : Systém umožňuje oceňování výdeje ze skladu metodou FIFO, pevnou cenou a průměrnou cenou.

Rezervace : Rezervační systém je součástí plánování požadavků. Umožňuje časově omezenou rezervaci skladové položky. Po vypršení rezervační doby je položka uvolněna.

Prodej ( poptávka -> nabídka -> objednávka ) : Prodejní proces může být zahájen v jednom z bodů ( poptávka, nabídka, objednávka ). Data pořízená ve výchozím bodu přecházejí automaticky do bodu následujícího. Jednotlivé doklady je možné dále strukturovat. Z objednávky je možné generovat výrobní zakázku. Objednávka a výrobní zakázka jsou vzájemně provázány přes číslo objednávky. Z objednávky je možné generovat také nákupní objednávku na zboží specifikované v objednávce. Vzniká tak vazba mezi nákupní a prodejní objednávkou.

Nákup ( poptávka -> nabídka -> objednávka ) : Nákupní proces může být zahájen v kterémkoliv z bodů ( poptávka, nabídka, objednávka ). Data pořízená ve výchozím bodu plynule přecházejí do bodů následujících. Nákupní objednávka může vzniknout také generováním z prodejní objednávky nebo generováním z analýzy materiálových požadavků.

Ceníky : V systému je možné definovat obecné ceníky, firemní a akční ceníky. Modul umožňuje evidenci libovolného počtu EAN kódů k ceníkové položce. Dále umožňuje definici
množstevních slev k ceníkové položce. Ceny jsou v systému vyhledávány na základě charakteru zvoleného ceníku.

Inventury : Ke každé inventuře skladu je v systému evidován inventurní doklad, nad nímž jsou prováděny jednotlivé úkony inventury ( zahájení, vyčíslení inventurních rozdílů, ocenění přebytků, ukončení inventury ). Fyzický stav inventury je možné pořídit s využitím mobilního terminálu a čárových kódů. Sklad je možné členit na inventarizované části a pořizovat tak inventuru postupně.

Intrastat : Systém umožňuje výpočet výkazu Intrastat. Obsahuje číselníky potřebné pro evidenci údajů pro intrastat.

Maloobchodní prodej - paragonová pokladna : Paragonová pokladna pracuje při pořízení paragonu s čárovými kódy. Jednotlivé paragony je možné strukturovat dle osob, které s paragonovou pokladnou pracují. Z paragonu je možné generovat vratku celého dokladu, vratku libovolné položky dokladu. Lze specifikovat činnosti na pokladně vyžadující zadání hesla.

CRM : Obsahuje nástroje pro evidenci obchodních příležitostí a řízení marketingových akcí.
 

Výroba

Kusovníky : Kusovníky popisují materiálové složení výrobků a polotovarů. Kusovníky obsahují jednotlivé karty, kusovníky a fiktivní kusovníky. Při zaplánování výrobní zakázky se nakopírují kmenové kusovníky do kusovníku výrobní zakázky, kde mohou být dále modifikovány.

Receptury : Receptury obsahují výrobní postupy pro kontinuální výrobu. Receptura obsahuje potřebné suroviny, meziprodukty a prováděné operace. Kmenová receptura je v okamžiku zaplánování výrobní zakázky nakopírována do receptury výrobní zakázky, kde může být dále modifikována.

Technologické postupy : Technologické postupy popisují vlastní výrobu výrobku. Definují pracoviště, operace a časy potřebné pro výrobu. Ke každé operaci je možné evidovat návodky a nástroje potřebné k výrobě. Při zaplánování výrobní zakázky se nakopíruje kmenový technologický postup do výrobního postupu zakázky, kde může být dále modifikován na základě specifik dané zakázky.

Údržba : Ke každému stroji lze evidovat jeho údržbu a opravy. Ke každé opravě lze vyčíslit náklady spojené s opravou a identifikovat osobu, která opravu provedla. Údržbu je možné plánovat. Opravy lze klasifikovat dle kódů oprav.

Řízení zakázek a projektů : Výrobní zakázky lze zadávat přímo v modulu řízení zakázek nebo mohou být generovány z prodejních objednávek. Výrobní zakázky prochází několika stavy ( nová, potvrzená, zaplánovaná, uvolněná, dokončená ). Zakázku je také možné stornovat. Zaplánováním výrobní zakázky vznikají v systému výrobní příkazy, kusovníky a postupy výrobní zakázky. Současně se do požadavkového systému generují materiálové požadavky, které jsou dále zpracovány v analýze materiálových požadavků. Z výroby se na zakázku zpětně promítají odvedené operace a spotřebovaný materiál.

Plánování materiálových požadavků : Zaplánováním výrobní zakázky vzniká kusovník výrobní zakázky, který se promítá do materiálových požadavků. Materiálové požadavky je možné vykrývat skladem nebo nákupní objednávkou. Nákupní objednávky je možné generovat přímo na základě analýzy materiálových požadavků.

Zmetková hlášení : Evidence zmetkových hlášení ke každé operaci, na níž byly vykázány zmetky v odvádění operací, definuje zmetkové hlášení, které definuje a specifikuje vzniklou vadu. Umožňuje výpočet nákladů na zmetky a zpětnou náhradu zmetků ve výrobě.

Kooperace : Evidence operací prováděných v kooperaci. Umožňuje přidělit operaci kooperanta, generovat objednávku kooperace. Příjem z kooperace se váže na objednávku kooperace a zpětně se promítá do výrobní zakázky.

Kapacity : Ke každému pracovišti ve výrobě je možné sledovat kapacity. Do kapacity pracoviště se promítají operace zaplánované výrobní zakázky.

Odvádění operací : Umožňuje odvádět operace s využitím čárových kódů, identifikovat osobu, která práci odvedla. Dále umožňuje spotřebovat materiál na operaci. Odvedená operace se okamžitě promítá do výrobní zakázky.

Spotřeba materiálu : Evidence listů spotřeby ve vazbě na výrobní zakázku. Ke každé výrobní zakázce je možné zobrazit její listy spotřeby. Spotřeba se promítá do pohybů na skladové kartě.

Kalkulace : Kalkulace výrobní zakázky vychází z kusovníku zakázky a jejího technologického postupu. Výpočet pracuje s kalkulačním vzorcem a kalkulačním ceníkem.

Nedokončená výroba : Náklady na spotřebovaný materiál a operace se načítají do nedokončené výroby a zároveň se z nedokončené výroby vyvádějí náklady na hotové výrobky.